– تاریخ: 1400/10/08

– ساعت: 14 لغایت 17

– موضوع مجمع: انتخابات بازرس و اعضای هیئت مدیره و همچنین گزارش عملکرد هیئت مدیره؛ گزارش خزانه دار و بازرس انجمن

– آدرس: خیابان فاطمی، نرسیده به خیابان حجاب، خیابان دائمی، مؤسسه فرهنگی ورزشی آب و فاضلاب، تالار آبگینه

 

منتظر حضور شما عزیزان هستیم