توجه: لطفا از پرداخت هرگونه وجه به حساب انجمن صنفی قبل از هماهنگی با مسئول عضویت انجمن صنفی خوداری نمائید در غیر اینصورت انجمن صنفی هیچگونه  تعهدی در قبال مبلغ واریزی ندارد ومبلغ استرداد نمی گردد.

 
مدارک مورد نیاز جهت عضویت شرکتها در انجمن:
 
1.کپی اساسنامه شرکت (یک سری)
2.کپی آگهی تأسیس، آگهی تغییرات شرکت مندرج در روزنامه رسمی
(یک سری)
3.کپی کارت ملی ، شناسنامه مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت
(یک سری)
4.کپی سند مالکت یا اجاره نامه دارای کد رهگیری مکان شرکت
(یک سری)
5.عکس 4*3 رنگی مدیر عامل (دو قطعه)
6.کپی مدرک تحصیلی مدیر عامل (یک برگ)
7.تکمیل فرم درخواست عضویت در انجمن صنفی باامضاءومهرمجازشرکت

8.فیش واریزی مبلغ 6/000/000 ریال بابت ورودیه به حساب  جاری شماره  177800217304  یا  شماره شبا IR 350150000000177800217304 بانک سپه شعبه شریعتی کد 177   بنام انجمن صنفی

9.فیش و اریز مبلغ  8/000/000 ریال بابت حق عضویت سالیانه به حساب جاری شماره   177800217304 یا شماره شبا   IR 350150000000177800217304 بانک سپه شعبه شریعتی کد 177 بنام انجمن صنفی

با همراه داشتن مدارك فوق و پر كردن فرم عضويت به انجمن صنفي مراجعه كرده تا نسبت به عضويت شما در انجمن ‏ترتيب اثر داده شود.
 

جهت هماهنگی با شماره های 77626391 الی 7  داخلی 6  آقای سجادی تماس فرمایید.

کاربر گرامی! فرم ها را ابتدا از سایت دریافت کرده، آن را پرینت نموده و پر کنید.‏