جستجوی اعضا
تبلیغات

کارگاه آموزشی تأمین اجتماعی

تعداد بازدید : 4480
تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۲/۵

 

رعايــت نــکاتی که در هنــگام نقــل و انتقــال مالکيــت مؤسســات و کارگاهها بر اساس قانون تأمين اجتماعي الزامي است

 

ابلاغ الکترونیکی دارای چه مراحلی است و نکات ضروری آن کدام است؟

  • شرایط تقسیط بدهی کارفرمایان

کارفرمايــان چگونه ميتواننــد از ســازمان تأمين اجتماعــي درخواســت کننـد کـه بدهـي آنـان را تقسـيط کنـد.

 

موضــوع نحــوه تشــکيل پرونــده بيمه‌ يپيمانکاران چگونه است؟

 

طـرح جايگزينـي پرداخـت نقـدي بـه جـاي چـک

 

مراحل و مدارک لازم درتشـکیل پرونده بـرای کارفرمایـان کارگاههای تازه تأسیس (شخصیت حقوقی و شخصیت حقیقی(

 

بررسی موضـوع مقـررات و توصيههـاي مربـوط به حوادث ناشي ازکار (ويژه کارفرمايان(

 

معرفی و بیـان وظایف ناظـران بیمارسـتانی، انتظارات متقابـل این سـازمان از بیمارسـتانهای طـرف قـرارداد و بیمه شـدگانی که به این مراکز مراجعه میکنند،

 

کارفرمايــان حــق دارنــد و ميتواننــد از نتيجــه بازرســيهاي انجام شده توسط شعب تأمين اجتماعي مطلع شوند و....

 

رعايــت نــکاتی که در هنــگام نقــل و انتقــال مالکيــت مؤسســات و کارگاهها بر اساس قانون تأمين اجتماعي الزامي است

 

ابلاغ الکترونیکی دارای چه مراحلی است و نکات ضروری آن کدام است؟

  • شرایط تقسیط بدهی کارفرمایان

کارفرمايــان چگونه ميتواننــد از ســازمان تأمين اجتماعــي درخواســت کننـد کـه بدهـي آنـان را تقسـيط کنـد.

 

موضــوع نحــوه تشــکيل پرونــده بيمه‌ يپيمانکاران چگونه است؟

 

طـرح جايگزينـي پرداخـت نقـدي بـه جـاي چـک

 

مراحل و مدارک لازم درتشـکیل پرونده بـرای کارفرمایـان کارگاههای تازه تأسیس (شخصیت حقوقی و شخصیت حقیقی(

 

بررسی موضـوع مقـررات و توصيههـاي مربـوط به حوادث ناشي ازکار (ويژه کارفرمايان(

 

معرفی و بیـان وظایف ناظـران بیمارسـتانی، انتظارات متقابـل این سـازمان از بیمارسـتانهای طـرف قـرارداد و بیمه شـدگانی که به این مراکز مراجعه میکنند،

 

کارفرمايــان حــق دارنــد و ميتواننــد از نتيجــه بازرســيهاي انجام شده توسط شعب تأمين اجتماعي مطلع شوند و....

 

برای ثبت نام در کارگاه اینجا را کلیک کنید

منبع :
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
متن نظر :
ارسال نظر
نظرات کاربران
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال