فصل دهم – شورایعای کار

تعداد بازدید : 2319
تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۱۱
ماده 167 – در وزارت كار و امور اجتماعى شورائى به نام شورايعالى كار تشكيل می شود. وظيفه شورا انجام كليه تكاليفى است كه به موجب اين قانون و ساير قوانين مربوطه به عهده آن واگذار شده است.

اعضاى شورا عبارتند از:

الف – وزير كار و امور اجتماعى، كه رياست شورا را به عهده خواهد داشت.

ب – دو نفر از افراد بصير و مطلع در مسائل اجتماعى و اقتصادى به پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعى و تصويب هيأت وزيران كه يكنفر از آنان از اعضاى شورايعالى صنايع انتخاب خواهد شد.

ج – سه نفر از نمايندگان كارفرمايان (يك نفر از بخش كشاورزى) به انتخاب كارفرمايان

د – سه نفر از نمايندگان كارگران (يك نفر از بخش كشاورزى) به انتخاب كانون عالى شوراهاى اسلامى كار.

شورايعالى كار از افراد فوق تشكيل كه به استثناء وزير كار و امور اجتماعى بقيه اعضاء آن براى مدت دو سال تعيين و انتخاب می گردند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره – هر يك از اعضاء شركت كننده در جلسه داراى يك رأى خواهند بود.

ماده 168 – شورايعالى كار هر ماه حداقل يك بار تشكيل جلسه می دهد.

در صورت ضرورت، جلسات فوق العاده به دعوت رئيس و يا تقاضاى سه نفر از اعضاى شورا تشكيل می شود. جلسات شورا با حضور هفت نفر از اعضاء رسميت می بابد و تصميمات آن با اكثريت آراء معتبر خواهد بود.

ماده 169 – شورايعالى كار داراى يك دبيرخانه دائمى است. كارشناسان مسائل كارگرى و اقتصادى و اجتماعى و فنى دبيرخانه، مطالعات مربوط به روابط و شرايط كار وديگر اطلاعات مورد نياز را تهيه و در اختيار شورايعالى كار قرار می دهند.

نبصره – محل دبيرخانه شورايعالى كار در وزارت كار و امور اجتماعى است. مسئول دبيرخانه به پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعى و تصويب شورايعالى كار انتخاب می شود، كه به عنوان دبير شورا، بدون حق رأى در جلسات شورايعالى كار شركت خواهد كرد.

ماده 170 – دستورالعملهاى مربوط به چگونگى تشكيل و نحوه اداره شورايعالى كار و وظائف دبيرخانه شورا و همچنين نحوه انتخاب اعضاء اصلى و على البدل كارگران و كارفرمايان در شورايعالى كار به موجب مقرراتى خواهد بود كه حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزير كار و امور اجتماعى تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
منبع :
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
متن نظر :
ارسال نظر
نظرات کاربران
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال