فصل ششم – تشکل های کارگری و کارفرمایی

تعداد بازدید : 2300
تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۱۱
ماده 130 – به منظور تبليغ و گسترش فرهنگ اسلامى و دفاع از دستاوردهاى انقلاب اسلامى و در اجراى اصل بيست و ششم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران كارگران واحدهاى توليدى، صنعتى، كشاورزى، خدماتى و صنفى مى توانند نسبت به تأسيس انجمنهاى اسلامى اقدام نمايند.

تبصره 1 – انجمنهاى اسلامى مى توانند به منظور هماهنگى در انجام وظايف و شيوه هاى تبليغى، نسبت به تأسيس كانونهاى هماهنگى انجمنهاى اسلامى در سطح استانها و كانون عالى هماهنگى انجمنهاى اسلامى در كل كشور اقدام نمايند.

تبصره 2 – آئين نامه چگونگى تشكيل، حدود وظايف و اختيارات و نحوه عملكرد انجمن هاى اسلامى موضوع اين ماده بايد توسط وزارتين كشور، كار و امور اجتماعى و سازمان تبليغات اسلامى تهيه و به تصويب هيأت وزيران برسد.

ماده 131 – در اجراى اصل بيست و ششم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونى و بهبود وضع اقتصادى كارگران و كارفرمايان، كه خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد، كارگران مشمول قانون كار و كارفرمايان يك حرفه يا صنعت مى توانند مبادرت به تشكيل انجمنهاى صنفى نمايند.

تبصره 1 – به منظور هماهنگى در انجام وظايف محوله و قانونى انجمنهاى صنفى مى توانند نسبت به تشكيل كانون انجمنهاى صنفى در استان و كانون عالى انحمنهاى صنفى در كل كشور اقدام نمايند.

تبصره 2 – كليه انجمنهاى صنفى و كانونهاى مربوطه به هنگام تشكيل موظف به تنظيم اساسنامه با رعايت مقررات قانونى و طرح و تصويب آن در مجمع عمومى و تسليم به وزارت كار و امور اجتماعى جهت ثبت مى باشند.
تبصره 3 – كليه نمايندگان كارفرمايان ايران در شورايعالى كار، شورايعالى تأمين اجتماعى، شورايعالى حفاظت فنى و بهداشت كار، كنفرانس بين المللى كار و نظائر آن توسط كانون عالى  انجمنهاى صنفى كارفرمايان، در صورت تشكيل، انتخاب و در غير اين صورت توسط وزير كار و امور اجتماعى معرفى خواهند شد.
تبصره 4 – كارگران يك واحد، فقط می توانند يكى از سه مورد شوراى اسلامى كار، انجمن صنفى يا نماينده كارگران را داشته باشند.

تبصره 5- آئين نامه چگونگى تشكيل، حدود وظايف و اختيارات و نحوه عملكرد انجمن هاى صنفى و كانونهاى مربوطه، حداكثر ظرف مدت يكماه از تاريخ تصويب اين قانون، توسط شورايعالي كار تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره 6 – آئين نامه نحوه انتخاب نمايندگان مذكور در تبصره 3 اين ماده ظرف يكماه پس از تصويب اين قانون به تصويب وزير كار و امور اجتماعى خواهد رسيد.

ماده 132 – به منظور نظارت و مشاركت در اجراى اصل سى و يكم  قانون اساسى جمهورى اسلامى  ايران و همچنين براساس مفاد مربوطه در اصل چهل و سوم قانون اساسى كارگران واحدهاى توليدى، صنفى، صنعتى، خدماتى و كشاورزى كه مشمول قانون كار باشند، مى توانند نسبت به ايجاد شركتهاى تعاونى مسكن اقدام نمايند.

تبصره – شركتهاى تعاونى مسكن كارگران هر استان مى توانند نسبت به ايجاد كانون هماهنگى شركتهاى تعاونيهاى مسكن كارگران استان اقدام نمايند و كانونهاى هماهنگى تعاونيهاى مسكن كارگران استانها مى توانند نسبت به تشكيل كانون عالى هماهنگى تعاونيهاى مسكن كارگران كشور (اتحاديه مركزى تعاونيهاى مسكن كارگران – اسكان) اقدام نمايند.

وزارتخانه هاى كار و امور اجتماعى، مسكن و شهرسازى و امور اقتصادى و دارائى موظف به همكارى با اتحاديه اسكان بوده و اساسنامه شركتهاى مذكور توسط وزارت كار و امور اجتماعى به ثبت خواهد رسيد.

ماده 133 – به منظور نظارت و مشاركت در اجراى مفاد مربوط به توزيع و مصرف در اصول چهل و سوم و چهل و چهارم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، كارگران واحدهاى توليدى، صنفى، صنعتى، خدماتى و يا كشاورزى كه مشمول قانون كار باشند، مى توانند نسبت به ايجاد شركتهاى تعاونى مصرف (توزيع) كارگرى اقدام نمايند.

تبصره – شركتهاى تعاونى مصرف (توزيع) كارگران مى توانند نسبت به تاسيس كانون هماهنگى شركتهاى تعاونى مصرف كارگران استان اقدام نمايند و كانونهاى هماهنگى تعاونيهاى مصرف (توزيع ) كارگران استانها مى توانند نسبت به تشكيل كانون عالى هماهنگى تعاونيهاى مصرف كارگران (اتحاديه مركزى تعاونيهاى مصرف (توزيع) كارگران – امكان) اقدام نمايند.

وزارتخانه هاى كار و امور اجتماعى و بازرگانى و همچنين وزارتخانه هاى صنعتى موظف هستند تا همكاريهاى لازم را با اتحاديه امكان بعمل آورند و اساسنامه شركتهاى تعاونى مذكور توسط وزارت كار و امور اجتماعى به ثبت خواهد رسيد.

ماده 134 – به منظور بررسى و پيگيرى مسائل و مشكلات صنفى  و اجتماعى و حسن اجراى آن قسمت از مفاد اصل بيست و نهم قانون اساسى كه متضمن حفظ حقوق و تأمين منافع و بهره مندى از خدمات بهداشتى، درمانى و مراقبت هاى پزشكى مى باشد، كارگران و مديران بازنشسته مى توانند به طور مجزا نسبت به تأسيس كانونهاى كارگران و مديران بازنشسته شهرستانها و استانها اقدام نمايند.

تبصره 1 – كانونهاى كارگران و مديران بازنشسته استانها مى توانند نسبت به تأسيس كانونهاى عالى كارگران و مديران بازنشسته كشور اقدام نمايند.

تبصره 2 – وزارتخانه هاى كار و امور اجتماعى و بهداشت، درمان و آموزش پزشكى و سازمان تأمين اجتماعى موظف به همكارى با كانونهاى عالى كارگران و مديران بازنشسته كشور مى باشند.

ماده 135 – به منظور ايجاد وحدت روش و هماهنگى در امور و تبادل نظر در چگونگى اجراى وظايف و اختيارات، شوراهاى اسلامى كار مى توانند نسبت به تشكيل كانون هماهنگى شوراهاى اسلامى كار در استان و كانون عالى هماهنگى شوراهاى اسلامى كار در كل كشور اقدام نمايند.

تبصره – آئين نامه  چگونگى تشكيل، حدود وظايف و اختيارات و نحوه عملكرد كانونهاى شوراهاى اسلامى كار موضوع اين ماده بايد توسط وزارتين كشور و كار و امور اجتماعى و سازمان تبليغات اسلامى تهيه و به تصويب هيأت وزيران برسد.

ماده 136 – كليه نمايندگان رسمى كارگران جمهورى اسلامى ايران در سازمان جهانى كار، هيأتهاى تشخيص، هيأتهاى حل اختلاف، شورايعالى تأمين اجتماعى، شورايعالى حفاظت فنى و نظاير آن حسب مورد، توسط كانون عالى شوراهاى اسلامى كار، كانون عالى انجمنهاى صنفى كارگران و يا مجمع نمايندگان كارگران انتخاب خواهند شد.

تبصره 1 – آئين نامه اجرايى اين ماده با پيشنهاد شورايعالى كار به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره 2 – در صورتيكه تشكلهاى عالى كارگرى و كارفرمائى موضوع اين فصل ايجاد نشده باشند، وزير كار و امور اجتماعى مى تواند نسبت به انتخاب نمايندگان مزبور در مجامع، شوراها و هيأتهاي عالي اقدام نمايد.

ماده 137 – به منظور هماهنگى و حسن انجام وظايف مربوطه، تشكل هاى كارفرمائى و كارگرى موضوع اين فصل از قانون مى توانند بطور مجزا نسبت به ايجاد تشكيلات مركزى اقدام نمايند.

تبصره – آئين نامه هاى انتخابات شوراى مركزى و اساسنامه تشكيلات مركزى كارفرمايان و همچنين كارگران، جداگانه توسط كميسيونى مركب از نمايندگان شورايعالى كار، وزارت كشور و وزارت كار و امور اجتماعى تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 138 – مقام ولايت فقيه در صورت مصلحت مى توانند در هريك از تشكلهاى مذكور نماينده داشته باشند.
منبع :
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
متن نظر :
ارسال نظر
نظرات کاربران
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال