ردیف نام کمیته نام و نام خانوادگی مسئول کمیته نام شرکت شماره تماس
1 بازرسی روابط عمومی آمار
آموزش حقوقی رفاهی
آقای حمیدرضا  رحمانی


آقای تکبیری
آقای مبینی
آقای عالی نژاد

گرمایش شفق 09121035291